Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT 2019

ALMERE CITY RUN

 1. Toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van World Athletics is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

 1. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer aan de Kids Run in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De Organisator deelt de Deelnemer aan de 10 Mijl, 10km en 4 Mijl in op basis van geslacht.


De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

Kids Run 1Mijl (5 t/m 12 jaar)

Geslacht                      Categorie                     Geslacht                      Categorie 

Jongen                         5-6 jaar                         Meisje                          5-6 jaar

Jongen                         7-8 jaar                        Meisje                          7-8 jaar

Jongen                         9-10 jaar                       Meisje                          9-10 jaar

Jongen                         11-12 jaar                     Meisje                          11-12 jaar

 1. Prijzen

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen diverse afstanden, waarin meer dan vijfentwintig personen deelnemen, ereprijzen. Bij de Kids Run 1 Mijl zijn er per categorie ereprijzen voor plek 1, 2 en 3. Bij de 4 Mijl, 10km en 10 Mijl zijn er per geslacht ereprijzen voor plek 1, 2 en 3 overall.

Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

 1. Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.

 1. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

 1. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

 1. Startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op de borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De stukken textiel moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator.

De Deelnemer wordt dringend verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden.

De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

 1. Tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de tag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een tag op de juiste wijze draagt. De Deelnemer ontvangt een tag van de Organisator bij het startnummer.

 1. Deadline/laatste loper

Bij de 10 Mijl geldt een tijdslimiet van 2 uur en 15 minuten. Deelnemers die na de deadline de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag.

 1. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

 1. Instructies wedstrijdleiding en overige bepalingen

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.


Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat